Τομείς Δραστηριότητας

Οικογενειακό Δίκαιο

- Διαζύγιο Συναινετικό & κατ' αντιδικία

- Ρύθμιση ασκήσεως γονικής μέριμνας και επικοινωνίας με τέκνα

- Διατροφές

- Δικαστική αναγνώριση τέκνου

- Δικαστική συμπαράσταση

- Αγωγή για αποκτήματα

Πιστωτικοί τίτλοι

- Διεκδίκηση αξιώσεων (με Διαταγή Πληρωμής ή Αγωγή) που πηγάζουν από συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιτα­γές και γενικότερα πιστωτικούς τίτλους που αφορούν τους δικαι­ούχους και τους υπόχρεους ή τους καθολικούς διαδόχους αυτών. 

Κληρονομικό Δίκαιο

- Δημοσίευση διαθήκης & κύρηξη ιδιόχειρης ως κυρίας

- Κληρονομητήρια

- Προσβολή και ακύρωση διαθήκης (λόγω πλαστότητας, πλάνης)

- Αγωγή περί κλήρου

Αποζημιώσεις

Αγωγές αποζημίωσης, για την αποκατάσταση της περιουσιακής & της ηθικής βλάβης σε περιπτώσεις αδικοπρακτικής ευθύνης. Της βλάβης
δηλαδή που υπέστη κάποιος από την παράνομη πράξη ή παράλειψη άλλου προσώπου ή από την παραβίαση συμβατικών όρων

Μισθωτικες διαφορές

- Μισθώσεις κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων (σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης)

- Εμπορικές - επαγγελματικές μισθώσεις

- Διαφορές απο μίσθωση (εξώσεις,αγωγές μισθωμάτων)

- Διεκδίκηση απλήρωτων κοινοχρήστων με αγωγή ή διαταγή πληρωμής

Δίκαιο ακινήτων

- Έλεγχος τίτλων (συμβολαίων) για εύρεση βαρών

- Εγγραφή & εξάλλειψη προσημειώσεων και υποθηκών επί ακινήτων 

- Αγωγές νομής

Επιπλέον

- Πνευματική ιδιοκτησία - Κατοχύρωση & ανανέωση Εμπορικών Σημάτων

- Σύνταξη εξωδίκων

- Ασφαλιστικά Μέτρα για άμεση επιδίκαση απαιτήσεων

- Επικυρώσεις εγγράφων & μεταφράσεις πτυχίων αγγλικής γλώσσας

- Εταιρικά, Σωματεία, μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι (ίδρυση, μετατροπή καταστατικών)

Aίαντος 105, Τ.Κ. 131 22 Ίλιον

Τηλ. 210.26.21.911

6947 82.65.13

dimitrisfrantzidis@yahoo.gr